Stichting Kanker Zien!

Stichting kanker zien! is in 2018 opgericht op initiatief van het kwintet Cees Hijing, Aris Wateler, Peter Faber, Marjan en Ben Wijnhoven.

Stichting Kanker Zien!

De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen werkelijk gemaakte - door bestuur geaccordeerde - kosten declareren.

Ook de bestuursleden van het fonds ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Bestuursleden

Ben Wijnhoven, voorzitter
Aris Wateler, vice-voorzitter
Jan Jaap Schmitz, secretaris-penningmeester

Financiën

Bestuursleden zijn samen – of in meerderheid - gemachtigd inkomsten te bestemmen, uitgaven te plegen.

Stichting Kanker Zien zal de haar toevertrouwde middelen inzetten voor een betere diagnose van kanker. Daartoe zal ze in 2019 een medische adviesraad in het leven roepen, die moet helpen de juiste projecten te selecteren. De eerste inkomsten worden vooralsnog bestemd voor het verbeteren van scantechnieken in het Radboudumc (Radiologie).

Het bestuur legt jaarlijks middels een jaarrekening verantwoording af; de eerste jaarrekening (gecombineerde jaarrekening over 2018 en 2019) zal voorjaar 2020 op haar website gepubliceerd worden.

Missie

Stichting Kanker Zien! wil een effectieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de ziekte kanker in Nederland.

Statutaire doelstelling
Het bevorderen van preventie, diagnostiek, behandeling en genezing van kanker.

Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting Kanker Zien! beoogt niet het maken van winst.

Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig saldo wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Beleid

Stichting Kanker Zien heeft als belangrijkste taak haar inkomsten uit donaties verantwoord te bestemmen t.b.v. genoemde doelen. De gelden zullen voornamelijk afkomstig zijn vanuit het door de oprichter(s) bedachte en geïnitieerde sponsor(wieler)event ‘Zeven voor Leven’.

Werkzaamheden

Zodra de eerste projecten gefinancierd zijn, zal stichting Kanker Zien deze op haar website plaatsen.

Beheer vermogen

Het opgebouwde vermogen van de stichting wordt op zo kort mogelijk termijn uitbetaald aan projecten, die zijn goedgekeurd door het bestuur. Het bestuur zoekt een raad van medisch specialisten om de kwaliteit van de bestedingen te borgen.

Het vermogen wordt niet belegd, wordt allen tijdelijk op een spaarrekening aangehouden tot een passende bestemming gevonden is.

Kosten

Behoudens kosten voor het voeren van een correcte en complete administratie van giften en doelbetalingen, zijn geen kosten voorzien. Daarnaast zullen er kosten moeten worden gemaakt voor een controle van de administratie door een externe accountant.

Transparantie

Geïnteresseerden kunnen het bestuur om inzage in de complete administratie vragen.

Stichting Kanker Zien streeft 100% transparantie na. Daarmee wordt beoogt het vertrouwen van vrijwilligers, deelnemers en sponsoren van het wieler-event ‘Zeven voor Leven’ hoog te houden.


Jaarrekeningen

Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019

Stichting Kanker Zien is donateur van het Radboud Oncologie Fonds